کارگاه داستان و کانون داستان نیم دایره

.نویسنده تنها نیمی از داستان را روایت می کند، و خواننده خود نیم دیگر را می آفریند

اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
ترافیک
2 پست
گل_رس
1 پست
نقد_کتاب
1 پست
نقد
1 پست
اثر_هنری
1 پست
توصیف
1 پست
جزئیات
1 پست
فضاسازی
1 پست
تعلیق
1 پست
کشمکش
1 پست
نرگس تنها
ادبیات . سینما .تئاتر. کتاب .روزمرگی