کارگاه داستان و کانون داستان نیم دایره

.نویسنده تنها نیمی از داستان را روایت می کند، و خواننده خود نیم دیگر را می آفریند

کارگاه داستان نیم دایره به مدت دو هفته برگزار نمی شود. این تعلیق موقتی بوده و بعد از پایان دو هفته جلسات به قوت خود باقی خواهند بود.

با تشکر


نویسنده : دبیرخانه کانون 55338697-021| ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۸/٩/٢٤